رفتن به بالا
شماره تماس: 011-32218292

بنزین:

تکامل بنزین به دنبال تکامل نفت به عنوان منبع غالب انرژی در جهان صنعتی در حال توسعه است .آزمایشگاه های آزمایش بنزین با استفاده از روش های شناخته شده تست بین المللی سوخت ، با شیمی دانان مجرب کار می کنند. بنزین یک مایع قابل اشتعال مشتق شده از نفت است که در درجه اول به عنوان سوخت در بیشتر موتورهای احتراق داخلی با جرقه استفاده می شود. این ماده بیشتر از ترکیبات آلی تشکیل شده است که با تقطیر کسری نفت به دست می آیند و با انواع افزودنی ها تقویت می شوند. کیفیت انواع سوخت های نفتی به ترکیب آن ها و انواع هیدروکربن های موجود در آن بستگی دارد که عدد اکتان یکی از خصوصیات آن است. عدد اکتان بیانگر درجه آرام سوزی بنزین بوده و معیاری برای تعیین مقاومت بنزین نسبت به پدیده ضربه یا کوبش می باشد. بنزین تجاری مخلوطی از تعداد زیادی هیدروکربن مختلف است. بنزین برای پاسخگویی به مجموعه ای از مشخصات عملکرد موتور تولید می شود و ترکیبات مختلفی امکان پذیر است. از این رو ، ترکیب دقیق شیمیایی بنزین تعریف نشده است. مشخصات عملکرد نیز با توجه به فصل متفاوت است ، در پالایشگاه ، ترکیب با توجه به روغن خام تولید شده ، نوع واحدهای فرآوری موجود در پالایشگاه ، نحوه کار آن واحدها و جریان های هیدروکربن (مخلوط) که پالایشگاه انتخاب می کند هنگام مخلوط کردن محصول نهایی ، متفاوت است. بنزین های موتورهای درون سوز دارای نقطه جوش ابتدایی ۲۴ تا ۴۰ درجه سانتی گراد هستند و نقطه جوش نهایی آن ها با توجه به ترکیب بنزین مورد نظر از ۱۹۰ تا ۲۱۵ درجه سانتی گراد متغیر است.