رفتن به بالا
شماره تماس: 011-32218292

بنزین 

ردیف

شرح آزمون

روش آزمون (ملی و بین المللی)

۱

اندازه گیری چگالی

INSO197

ASTM D1298

۲

تعیین رنگ

INSO203

ASTM D1500

۳

اندازه گیری چگالی نسبی

INSO197

ASTM D1298

۴

تقطیر در فشار اتمسفر

INSO6261

ASTM D86

۵

اندازه گیری گراویتی API
نفت خام

INSO197

ASTM D1298