رفتن به بالا
شماره تماس: 011-32218292

نفتگاز(گازوئیل) 

 

ردیف

شرح آزمون

روش آزمون (ملی و بین المللی)

۱

اندازه گیری چگالی

INSO197

ASTM D1298

۲

تعیین رنگ

INSO203

ASTM D1500

۳

اندازه گیری نقطه اشتعال به روش بسته

INSO19695

ASTM D93

۴

اندازه گیری چگالی نسبی

INSO197

ASTM D1298

۵

تقطیر در فشار اتمسفر

INSO6261

ASTM D86

۶

اندازه گیری گراویتی API نفت خام

INSO197

ASTM D1298

۷

اندازه گیری نقطه اشتعال به روش باز

INSO198

ASTM D92

۸

خاکستر- حداکثر درصد وزنی

INSO2940

ASTM D482

۹

گرانروی کینماتیک

INSO340

ASTM D445

۱۰

خوردگی نوار مس

ISIRI336

ASTM D130

۱۱

نقطه ریزش

INSO201

ASTM D97

۱۲

نقطه ابری شدن

INSO5438

ASTM D2500